Условия за ползване

1. ОБХВАТ

1.1 Всяко използване на този уеб сайт („Уебсайт на LEDVANCE“), предоставено от LEDVANCE GmbH и/или неговите дъщерни дружества („LEDVANCE“), е предмет на настоящите Условия за ползване. Тези Условия за ползване могат да бъдат изменени, модифицирани или заменени с други условия, напр. за закупуване на продукти и услуги. Влизането в този уебсайт или, когато не се изисква влизане, достъпът или използването на този уеб сайт означава приемане на тези Условия за ползване в тяхната тогава актуална версия.

1.2 При условие че потребителят използва уебсайта LEDVANCE като бизнес клиент, т.е. за целите на своята търговия, бизнес или професия или от името на публичен орган или корпорация, член § 312e, параграф 1, изречение 1, бр. 1 - 3 от германския граждански кодекс не се прилага.
 

2. УСЛУГ

2.1 Уебсайтът на LEDVANCE съдържа специфична информация и софтуер, както и - в зависимост от случая - свързана документация за гледане или изтегляне.

2.2 LEDVANCE си запазва правото да преустанови работата на уебсайта на LEDVANCE отчасти или изцяло, по всяко време. Поради естеството на интернет и компютърните системи, LEDVANCE не може да поеме никаква отговорност за наличността на уебсайта на LEDVANCE във времето.
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛИ

3.1 Някои страници на уеб сайта LEDVANCE може да са защитени с парола. В интерес на безопасността и сигурността на бизнес транзакциите, само регистрираните потребители имат достъп до такива страници. LEDVANCE си запазва правото да откаже регистрация на който и да е Потребител. LEDVANCE най-вече си запазва правото да изисква регистрация на потребители за страници, които преди са били свободно достъпни. LEDVANCE има право по всяко време и без задължението да се мотивира, да откаже на Потребителя правото на достъп до защитената с парола зона, като блокира своите Потребителски данни (както е дефинирано по-долу), особено ако Потребителят

  • - предоставя неверни данни за целите на регистрацията,
  • - нарушава настоящите Условия за ползване или не полага нужното внимание при боравенето със своите Потребителски данни,
  • - нарушава всички приложими закони при достъп или използване на уеб сайта LEDVANCE,
  • - не е използвал уеб сайта LEDVANCE за по-дълъг период от време.


3.2 По време на регистрацията Потребителят предоставя точна информация и, когато тази информация се промени с течение на времето, трябва да актуализира тази информация (онлайн, доколкото е възможно) без ненужно забавяне. Потребителят гарантира, че неговият имейл адрес, предоставен на LEDVANCE, е все още актуален и е адрес, на който Потребителят може да бъде потърсен.

3.3 При регистрацията на Потребителя ще бъде предоставен код за достъп, включващ потребителски идентификатор и парола („Потребителски данни“). При първия достъп Потребителят трябва да промени паролата, предоставена от LEDVANCE, в парола, известна само на Потребителя. Потребителските данни позволяват на Потребителя да вижда промяната на собствените си данни или да оттегля или дава съгласие за обработка на своите данни.

3.4 Потребителят гарантира, че Потребителските данни не са достъпни за трети страни и носи отговорност за всички транзакции и други дейности, извършени от неговия Потребителски профил. В края на всяка онлайн сесия Потребителят трябва да излезе от защитената с парола зона. Ако Потребителят разбере, че трети страни злоупотребяват с неговите Потребителски данни, Потребителят трябва незабавно да уведоми LEDVANCE за това в писмена форма, както и чрез имейл, когато това е приложимо.

3.5 След получаване на известието в раздел 3.4, LEDVANCE ще откаже достъп до защитената с парола зона на този Потребителски профил. Достъпът на Потребителя ще бъде възможен отново само след заявлението на Потребителя до LEDVANCE или при нова регистрация.

3.6 Потребителят може по всяко време да поиска писмено прекратяване на регистрацията си, при условие че изтриването няма да наруши правилното изпълнение на договорните отношения. В такъв случай LEDVANCE ще изтрие всички Потребителски данни и всички други лични данни, свързани с Потребителя, веднага щом тези данни вече не са необходими.
 

4. ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР И ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1 Използването на всяка информация, софтуер и документация, предоставени на уебсайта на LEDVANCE, е предмет на настоящите Условия за ползване. Самостоятелно договорените лицензионни условия имат приоритет пред тези Условия за ползване.

4.2 LEDVANCE предоставя на Потребителя неизключителен и непрехвърлим лиценз за използване на информацията, софтуера и документацията, предоставени на Потребителя на уебсайта на LEDVANCE, съгласно договореното, или, в случай на липса на такова споразумение, за целта, предназначена от LEDVANCE за предоставяне на същата, при условие че не се прилага нито едно от ограниченията в раздел 5.

4.3 Софтуерът ще се предоставя безплатно в object код. Не е задължително да бъде предоставен source кода. Това не се отнася за source кода на софтуера с отворен код, чиито лицензионни условия имат приоритет пред тези Условия за ползване, когато споменатият софтуер бъде предаден и които изискват наличието на source кода. В такъв случай LEDVANCE ще предостави source кода срещу заплащане на направените разходи.

4.4 Информацията, софтуерът и документацията не могат да бъдат разпространявани от Потребителя на която и да е трета страна, нито могат да бъдат наемани или предоставяни по друг начин. Освен ако такова не е разрешено от задължителното законодателство, Потребителят няма право да модифицира софтуера или документацията, нито да разглобява, реинженерира или декомпилира софтуера или да отделя която и да е част от него. Потребителят може да направи едно резервно копие на софтуера, когато е необходимо, за да осигури по-нататъшно използване в съответствие с настоящите Условия за ползване.

4.5 Информацията, софтуерът и документацията са защитени от законите за авторското право, както и от международните договори за авторско право и други закони и конвенции, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят трябва да спазва тези закони и по-специално да не променя, прикрива или премахва никакви буквено-цифрови кодове, марки или известия за авторски права, нито от информацията, нито от софтуера или документацията, нито от нейни копия.

4.6 §§ 69а и сл. от германския закон за авторското право не се засяга с настоящото.
 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1 Материалите, предоставени на уебсайта на LEDVANCE, включително цялото съдържание, информация, снимки, илюстрации, графики, имена, търговски марки и лога, са собственост на LEDVANCE GmbH или неговите лицензодатели и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и други права на интелектуална собственост . Материалите са само за лична, нетърговска употреба. Независимо от конкретните разпоредби в раздел 4 от настоящите Условия за ползване, съдържанието на уебсайта на LEDVANCE, както е описано по-горе, не може да бъде променяно, копирано, възпроизвеждано, продавано, наето, използвано, допълвано или използвано по какъвто и да е друг начин без предварителното писмено разрешение на LEDVANCE GmbH.

5.2 Нищо, съдържащо се в горното, не трябва да се тълкува като предоставяне по подразбиране или по друг начин на лиценз или право за използване на който и да е патент, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на LEDVANCE GmbH. Нито предоставя лиценз или права за използване на авторски или други права, свързани с описаните по-горе материали.

5.3 Търговската марка и устройството на думата LEDVANCE, други търговски марки на продукти, илюстрации и лога идентифицират продуктите на LEDVANCE и са собственост на LEDVANCE GmbH. Това произтича от факта, че регистрациите все още не са извършени във всички необходими държави.

5.4 Използването на тези имена и търговски марки изисква изрично разрешение от LEDVANCE GmbH. Използването на името LEDVANCE като референция е разрешено, напр. за връзка към този уеб сайт. LEDVANCE GmbH трябва да получи предварително уведомление за такава употреба.
 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1 При достъп до или използване на уеб сайта LEDVANCE, Потребителят не трябва да

  • - вреди на други лица, по-специално на непълнолетни, или нарушава личните им права;
  • - нарушава обществения морал чрез начина му на използване;
  • - нарушава каквото и да е право на интелектуална собственост или друго право на собственост;
  • - качва каквото и да е съдържание, съдържащо вирус, т. нар. троянски кон или друга програма, която може да повреди данните;
  • - предава, съхранява или качва хипервръзки или съдържание, на което Потребителят няма право, особено в случаите, когато такива хипервръзки или съдържание нарушават задълженията за поверителност или са незаконни;
  • - разпространява рекламни или непоискани имейли (т.нар. „нежелана поща“) или неточни предупреждения за вируси, дефекти или подобни материали; освен това, Потребителят няма да иска участие в лотария, snowball система, верижно писмо, пирамидална игра или подобна дейност


6.2 LEDVANCE може да откаже достъп до уеб сайта на LEDVANCE по всяко време, особено ако Потребителят наруши някое задължение, произтичащо от настоящите Условия за ползване.
 

7. ХИПЕРВРЪЗКИ

Уебсайтът на LEDVANCE може да съдържа хипервръзки към уеб страници на трети страни. LEDVANCE не носи отговорност за съдържанието на такива уеб страници и не представя или не одобрява такива уеб страници или тяхното съдържание като свое. LEDVANCE не контролира информацията на такива уеб страници и не носи отговорност за съдържанието и информацията, предоставена на тях. Използването на такива уеб страници е на собствен риск за Потребителя.
 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1 За всички видове щети ние ще носим отговорност в съответствие със законовите разпоредби само в случай на (1) умисъл и груба небрежност, (2) в случай на увреждане на здравето, физическо нараняване или смърт, (3) в случай на приемането на доставка или гаранции за качество, (4) в случай на злонамерено укриване и (5) в случаи на искове, основани на Закона за отговорността на продукта. Ако сме в престъпно нарушение на съществено задължение или ако клиентът има право на искове за обезщетение на щети вместо изпълнение, отговорността ще бъде ограничена до обезщетение за типично настъпващи, предвидими щети. Не могат да се предявяват други претенции за обезщетение (напр. Последващи щети) срещу нас. Основни задължения означават за целите на тези условия задълженията, защитаващи основните правни позиции на клиента, които договорът трябва да предостави според своето съдържание и предназначение; също така това са тези задължения, които позволяват изпълнението на договора и редовно се доверяват от клиента, и се считат за съществени задължения (например доставка на договорените продукти с договорените характеристики, съответно характеристиките, посочени в спецификациите, доставено своевременно и пригодни за договорената цел, съответно целта, посочена в описанието на продукта).

8.2 Информацията на уебсайта на LEDVANCE може да съдържа спецификации или общи описания, свързани с техническите възможности на отделните продукти, които може да не бъдат налични в определени случаи (напр. поради промени в продукта). Следователно, изискваното изпълнение на продукта се договаря взаимно във всеки случай по време на покупката.
 

9. ВИРУС

Въпреки че LEDVANCE полага всички усилия, за да запази уебсайта си без вируси, LEDVANCE не може да гарантира за това. Потребителят, за своя собствена защита, предприема необходимите стъпки за осигуряване на подходящи мерки за сигурност и използва вирусен скенер, преди да изтегли каквато и да е информация, софтуер или документация.
 

10. ЕКСПОРТ КОНТРО

Експортирането на определена информация, като софтуер и документация може, напр. поради своето естество, предназначение или крайно местоназначение, да подлежи на разрешение. Потребителят стриктно спазва разпоредбите за износ на информация, софтуер и документация, по-специално тези на ЕС, както и на отделните държави-членки на ЕС и САЩ. LEDVANCE обозначава такава информация, софтуер и документация, изискващи разрешение, в съответствие с германските и европейските списъци за контрол на износа и списъка за контрол на търговията в САЩ.
 

11. ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТ

За събиране, използване и обработка на лични данни на потребителите на уебсайта на LEDVANCE, същия спазва приложимите закони за защита на поверителността на данните и политиката за защита на поверителността на данните на LEDVANCE, достъпна в Интернет под меню Поверителност.
 

12. Допълнителни споразумения, място на юрисдикция, приложимо прав

12.1 Всяко допълнително споразумение изисква писмена форма.

12.2 Мястото на юрисдикция е Мюнхен, ако Потребителят е търговец по смисъла на Германския търговски кодекс (Handelsgesetzbuch).

12.3 Отделните страници на уеб сайта на LEDVANCE се управляват и администрират от LEDVANCE и/или неговите дъщерни дружества. Страниците са в съответствие със законодателството, приложимо в държавата, където конкретното дружество има седалище. LEDVANCE не поема отговорност за факта, че дадена информация, софтуер и/или документация на уебсайта LEDVANCE могат да бъдат преглеждани или изтегляни на места извън тази държава. Ако потребителите имат достъп до уебсайта на LEDVANCE извън тази държава, те носят изключителна отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Забранен е достъпът до информацията, софтуера и/или документацията на уебсайта LEDVANCE от страни, в които такова съдържание е незаконно. В такива случаи и когато Потребителят желае да влезе в бизнес отношения с LEDVANCE, молим Потребителят да се свърже с представителя на LEDVANCE в съответната държава.

12.4 Тези Условия за ползване се уреждат от германското законодателство. Мястото на юрисдикция е Мюнхен. Приложението на Единния германски кодекс за сключване на договори за международна продажба на движими стоки от 17 юли 1973 г. и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG) от 11 април 1980 г. се изключват.